Po nás potopa?

Zahájení realizace programu ve druhé polovině roku 2020.

Osvětový a vzdělávací program Po nás potopa? je určen pro teenagery ve věku od 14 do 19 let. Jeho cílem je inspirovat mladé lidi k převzetí odpovědnosti za řešení problémů spojených s klimatickou změnou a s dalšími jevy ohrožujícími udržitelný rozvoj, podporovat kritické myšlení při posuzování otázek s tím spojených, poskytovat objektivní informace o věcech a jevech, které udržitelný rozvoj ohrožují, popularizovat konkrétní aktivity, kterými mohou jednotlivci i skupiny lidí přispívat ke změně současného životního stylu a ke sdílení principů trvale udržitelného rozvoje.
Délka besedy: dvě vyučovací hodiny.
Cílová skupina: 14 až 19 let.
Odborná garantka: Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D., absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze s doktorátem v oboru Aplikovaná etika na Univerzitě Karlově v Praze.

Reference