Odlišnost inspiruje

 

Od listopadu 2016 do června 2018 jsme v hlavním městě realizovali projekt Odlišnost inspiruje - podpora vyučujících v aktivním přístupu k inkluzi, který byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo posílení kompetencí pražských vyučujících v oblasti vzdělávání dětí ze sociálně či kulturně odlišného prostředí, oblasti rovných příležitostí ve vzdělávacím procesu a oblasti příčin mezietnických a mezikulturních konfliktů, rasismu, xenofobie a extremismu. Součástí projektu bylo vzdělávání v akreditovaných kurzech DVPP, praktická reflexe postojů vyučujících ve workshopech, setkávání s lidmi z menšin etnických, kulturních, náboženských i sexuálních a vytvoření sítě vzájemně se podporujících učitelek a učitelů s kontinuální podporou expertek a expertů z různých oblastí (právo, etika, gender, psychologie, speciální pedagogika, andragogika a další).

Výstupem projektu jsou skriptasborník, v němž jsou obsaženy výsledky průzkumu mezi 112 vyučujícími ze 71 pražských mateřských, základních a středních škol, který se týkal prvních dvou let plošného společného vzdělávání, výsledky evaluace projektu a příspěvky ze závěrečné konference projektu.

Od ledna 2018 do července 2019 běžel navazující projekt Odlišnost inspiruje II - zahraniční stáže, v němž proběhlo celkem pět stáží ve švédských mateřských, základních a středních školách s bohatými zkušenostmi s inkluzivním vzdělávání a zejména se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem.

Od ledna 2020 realizujeme projekt Odlišnost inspiruje III - měníme klima škol, v němž se v šesti pražských školách uskuteční řada aktivit ve třech oblastech: začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, rozvoji demokratické kultury a kompetencí k udržitelnému rozvoji.

Projekt Odlišnost inspiruje III - měníme klima škol, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001397, je spolufinancován Evropskou unií.

Srdečně Vás zveme na závěrečnou konferenci projektu, která se uskuteční 4. června v Kongresovém centru Vavruška. Podrobnosti na jdete u události na našem facebookovém profilu.