Kurzy pro vyučující

Školení Hamko 14.6.16 01219-5-16-hamko-01719-5-16-hamko-022

V případě zájmu o některý z našich kurzů nás prosím kontaktujte. Pokud máte zájem o uspořádání semináře ve vlastních školicích prostorách, máme pro Vás připraveny zvýhodněné podmínky.

Obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci k provádění vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky/ce. Platnost akreditace stanovilo do 2. března 2021. Všichni zúčastnění získají osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace - průběžného vzdělávání dle §10 vyhlášky č. 317/2005Sb.

Akreditované vzdělávací programy:

Kompetence pro demokratickou kulturu

Náplní kurzu je seznámení s konceptuálním modelem kompetencí, které si musí občané osvojit, chtějí-li se účinně podílet na demokratické kultuře a chtějí-li pokojně žít s ostatními v kulturně rozmanitých demokratických společnostech. Vyučující si v kurzu tyto kompetence osvojí tak, aby je mohli využívat při formování výuky, která připraví děti a studující na život zodpovědných respektujících demokratických občanů.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, výchovní/é poradci/kyně.

Komunikace s rodiči

Náplní kurzu je komplexní rozbor tématiky komunikace školského zařízení s rodiči - rozbor tří typů pojetí vztahu s rodiči ze strany vzdělávací instituce, význam orientace rodičů a školy na vztahovou sféru či výkon, přehled čtyř osobnostních typů rodičů se zaměřením na schopnost orientace, teorie konfliktu, techniky komunikace v konfliktu, komunikační systém školy, školní marketing.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, výchovní/é poradci/kyně, vychovatelé/ky.

Vzděláváme děti s odlišným mateřským jazykem

Náplní kurzu je komplexní rozbor tématiky vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem od možností podpory cizojazyčných dětí v českém vzdělávacím systému přes inspiraci ze švédských multikulturních škol až po konkrétní metodické tipy, praktické prvky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem a návod na konstrukci školního plánu péče o děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, výchovní/é poradci/kyně, vychovatelé/ky.

Mezigenderová komunikace pro 21. století

Náplní kurzu je komplexní rozbor tématiky mezigenderové komunikace v podmínkách společnosti 21. století. V úvodu kurzu je akcentována zásadní změna ve vnímání genderových rolí, k níž v poslední době v naší společnosti došlo a z níž vychází řada nedorozumění mezi muži a ženami, zejména v genderově smíšených kolektivech, jako jsou pedagogické sbory. Následně je věnována pozornost specifikům mezigenderové komunikace, odlišným komunikačním postupům a strategiím mužů a žen a problému sexuálního obtěžování ve školním prostředí.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, výchovní/é poradci/kyně a vychovatelé/ky.

GDPR ve školách

Náplní kurzu je seznámení s obecným nařízením Evropské unie - General Data Protection Regulation s přihlédnutím ke specifikům školního prostředí. Kurz připraví management škol i vyučující na aplikaci nařízení v praxi.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, výchovní/é poradci/kyně, management škol.

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně

Kurz založený na konceptu předního českého odborníka dr. Michala Koláře je rozdělen na dvě části: v první části se po teoretickém úvodu účastnice a účastnici naučí rozpoznat jednotlivá stádia a formy šikany, ve druhé se seznámí s jedenácti kroky pro řešení počáteční šikany. Jde o kroky, které zvládnou vyučující zajistit vlastními silami pro první pomoc při detekci šikany. Osvojení si těchto kroků umožní pedagogickým pracovnicím a pracovníkům razantně, a přitom bezpečně zastavit šikanování v jeho počáteční fázi. V závěru kurzu mohou zkonzultovat vlastní v minulosti použité postupy pro řešení šikany.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, ředitelé školských zařízení, metodici/čky prevence, vychovatelky a vychovatelé, výchovní poradci a poradkyně.

Školní šikana a kyberšikana

Kurz je rozdělen na dvě části: v první části se po teoretickém úvodu účastnice a účastníci naučí rozpoznat šikanování od škádlení, odlišit jednotlivá stádia a formy šikany a seznámí se s jedenácti kroky pro řešení počáteční šikany a kyberšikany. Ve druhé části proběhne workshop s prvky supervize s nácvikem scénáře pro řešení šikany a kyberšikany a rozborem vlastních zkušeností účastnic a účastníků.

Hodinová dotace: šestnáct hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, výchovní/é poradci/kyně, metodi/čky prevence, vychovatelé/lky školských zařízení a ředitelé/ky škol.

Ozvěny migrační krize v českých školách

Náplní semináře je přehled příčin, kořenů a aktuálního stavu řešení evropské migrační krize, identifikace základních problémů soužití většinové populace s migranty a uprchlíky a příčin eskalovaného napětí mezi oběma etnickými/sociálními skupinami. Účastníci/ce získají komplexní faktografický a argumentační background týkající se právních, sociálních, legislativních, historických, ekonomických i etických aspektů migrační krize, který budou moci využívat při své práci s dětmi a mládeží.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, ředitelé školských zařízení, metodici/čky prevence a školní psychologové/žky.

Problematika soužití majoritní společnosti s romskou menšinou

Problematika soužití majoritní společnosti s romskou menšinou
Náplní semináře je přehled aktuálního stavu soužití většinové společnosti s romskou menšinou, identifikace základních problémů tohoto soužití a příčin vzrůstajícího napětí mezi oběma etnickými/sociálními skupinami a nástin možností řešení potenciálně konfliktních situací ve školách. Kromě tříhodinové teoretické části, jež obsahuje rovněž reflexivní blok vedoucí k uvědomění si vlastních postojů a stereotypů, má i dvouhodinovou praktickou část, v níž si účastníci a účastnice osvojí metody a postupy cílené práce s dětmi a mládeží v této oblasti.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: školní metodici a metodičky prevence, školní psychologové a psycholožky.

Úvod do genderu

Náplní semináře je seznámení se základními pojmy, základní přehled výsledků genderové analýzy českého školství, identifikace genderových stereotypů a diskriminace na nich založené, představení školy jako genderované instituce, identifikace genderové nerovnosti ve školství a seznámení s prostředky k nápravě a podrobný popis konceptů genderově citlivé a genderově neutrální školy.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: učitelé a učitelky prvního a druhého stupně ZŠ, učitelé a učitelky gymnázií, učitelé a učitelky SOŠ a SOU, ředitelé a ředitelky škol a školských zařízení.

Rovné příležitosti ve vzdělávání

Náplní semináře je základní přehled problematiky rovných příležitostí ve vzdělávání a formulace základních okruhů, které s ní souvisejí. Účastníci a účastnice získají podrobné informace o koncepci inkluzivního školství, implementaci genderového hlediska do problematiky vzdělávání, možnostech identifikace konkrétních nerovností ve školním prostředí. Kromě informačního a argumentačního backgroundu získají také metodiku pro genderově citlivou práci s dětmi a mládeží a genderově korektní výchovné a kariérní poradenství. Vedle tříhodinové teoretické části obsahuje seminář také dvouhodinový praktický workshop s řadou aktivit vedoucích k reflexi vlastních postojů s příklady možných postupů a změn v práci s žactvem a studujícími, jež vedou ke genderové citlivému vzdělávání.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: učitelé a učitelky prvního a druhého stupně ZŠ, učitelé a učitelky gymnázií, učitelé a učitelky SOŠ a SOU, učitelé a učitelky speciálních škol, ředitelé a ředitelky škol a školských zařízení, výchovní poradci a poradkyně.

Etika moderní pedagogické práce

Náplní semináře je přehled etického myšlení o výchově a pedagogické činnosti a jeho odraz v moderní pedagogické praxi. Pozornost je věnována fenoménu výchovy v klasické i moderní filosofii, teorii mravní výchovy a hodnotové výchově. Dalším tématem je etika v institucích a jednotlivých společenských rolích a problematika řešení konfliktů. Účastníci a účastnice získají komplexní faktografický přehled náhledů na etické aspekty pedagogické práce i jednotlivá dilemata učitelské profese a pokusí se v rámci brainstormingu a řízené diskuse sestavit vlastní etický kodex vyučujícího.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, ředitelé/ky školských zařízení, metodici/čky prevence, výchovní/é poradci a školní psychologové/žky.

Inkluze v praxi - otázky a odpovědi

Náplní semináře jsou odpovědi na celkem více než sto otázek souvisejících s problematikou společného vzdělávání a odpovědi na dotazy účastnic a účastníků tohoto kurzu. Náplň kurzu je pravidelně aktualizována dle nově vznikajících a schvalovaných norem a předpisů.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, výchovní poradci a poradkyně a vychovatelé školských zařízení.

Prevence syndromu vyhoření

Náplní semináře je komplexní rozbor tématiky syndromu vyhoření v pedagogické práci a možností jeho aktivní prevence: definice, podstata, příčiny, kořeny, projevy a fáze, role vyučujících v pedagogickém procesu, význam sebereflexe a sebepojetí, psychohygiena.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol, ředitelé/ky školských zařízení, výchovní poradci a poradkyně a vychovatelé školských zařízení.

Prezentační dovednosti

Umění prezentace a výstavby mluveného projevu jak ve výuce, tak při prezentaci vlastní pedagogické práce, školních projektů a další činnosti školy na veřejných setkáních, před rodiči, na pedagogických konferencích a kongresech nebo před zahraničními partnery. Součástí kurzu je praktický nácvik prezentace se zpětnou vazbou.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol, ředitelé/ky školských zařízení, výchovní poradci a poradkyně a vychovatelé školských zařízení.

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Co obsahuje koncept udržitelného rozvoje a proč jej předávat dětem a mládeži? Co nejvíc ohrožuje současné lidstvo? Komplexní rozbor tématiky, kvalitní informační background, cíle udržitelného rozvoje podle OSN, metodika pro práci s dětmi a studujícími a tipy pro praktické využití.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol, ředitelé/ky školských zařízení, výchovní poradci a poradkyně a vychovatelé školských zařízení.

IMPRO EDU - inovativní výuka improvizací

Obsahem semináře je představení inovativní výukové metody IMPRO EDU, založené na učení prostřednictvím improvizace, kterou si v následném workshopu vyučující obratem vyzkoušejí na vlastní kůži.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol, ředitelé/ky školských zařízení, výchovní poradci a poradkyně a vychovatelé školských zařízení.

Vzděláváme děti s PAS

Obsahem semináře je představení možností vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v běžném vzdělávacím proudu včetně příkladů dobré praxe z českých a islandských škol.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol, ředitelé/ky školských zařízení, výchovní poradci a poradkyně a vychovatelé školských zařízení.

Akreditace MŠMT