Kurzy pro vyučující

Školení Hamko 14.6.16 01219-5-16-hamko-01719-5-16-hamko-022

V případě zájmu o některý z našich kurzů nás prosím kontaktujte. Pokud máte zájem o uspořádání semináře ve vlastních školicích prostorách, máme pro Vás připraveny zvýhodněné podmínky.

Obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci k provádění vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky/ce. Všichni zúčastnění získají osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace - průběžného vzdělávání dle §10 vyhlášky č. 317/2005Sb.

Akreditované vzdělávací programy:

Kompetence pro demokratickou kulturu

Náplní kurzu je seznámení s konceptuálním modelem kompetencí, které si musí občané osvojit, chtějí-li se účinně podílet na demokratické kultuře a chtějí-li pokojně žít s ostatními v kulturně rozmanitých demokratických společnostech. Vyučující si v kurzu tyto kompetence osvojí tak, aby je mohli využívat při formování výuky, která připraví děti a studující na život zodpovědných respektujících demokratických občanů.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, výchovní/é poradci/kyně.

Vzděláváme děti s PAS

Kurz cílí na přechod dítěte s poruchou autistického spektra z mateřské školy do běžné základní školy a jeho úspěšné začlenění. Součástí kurzu jsou informace o metodách a formách práce s dětmi s PAS, přípravě školy, třídy a personálu školy na příchod dítěte s autismem, tipy na konkrétní pomůcky a funkční nástroje pro práci s dětmi s poruchami autistického spektra (komunikační pas, komunikační sešit, komunikační kniha, komunikační náramek, procesní schémata, denní režimy, vizualizace pokynů a informací, timery atd.) a řada kazuistik.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, vyučující prvního stupně základních škol, výchovní/é poradci/kyně, ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol, metodici a metodičky prevence.

Komunikace s rodiči

Náplní kurzu je komplexní rozbor tématiky komunikace školského zařízení s rodiči - rozbor tří typů pojetí vztahu s rodiči ze strany vzdělávací instituce, význam orientace rodičů a školy na vztahovou sféru či výkon, přehled čtyř osobnostních typů rodičů se zaměřením na schopnost orientace, teorie konfliktu, techniky komunikace v konfliktu, komunikační systém školy, školní marketing.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, výchovní/é poradci/kyně, vychovatelé/ky.

Řízení lidských zdrojů ve školství

Vzdělávací program obsahuje komplexní rozbor tématu řízení lidských zdrojů ve školách a školských zařízeních - věnuje se náboru nových zaměstnanců/kyň, nástupu a onboardingu, rozvoji a vzdělávání zaměstnaných, odměňování, hodnocení, benefitům a motivaci i ukončování pracovního poměru, a to v podmínkách vzdělávacího systému a sektoru školství.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: ředitelé a ředitelky všech typů škol a dalších vzdělávacích institucí a jejich zástupci a zástupkyně.

Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem

Náplní kurzu je komplexní rozbor tématiky vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem od možností podpory cizojazyčných dětí v českém vzdělávacím systému přes inspiraci ze švédských multikulturních škol až po konkrétní metodické tipy, praktické prvky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem a návod na konstrukci školního plánu péče o děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, výchovní/é poradci/kyně, vychovatelé/ky.

GDPR a ochrana osobních údajů ve školách

Náplní kurzu je seznámení s obecným nařízením Evropské unie - General Data Protection Regulation a zákonem o ochraně osobních údajů s přihlédnutím ke specifikům školního prostředí. Kurz připraví management škol i vyučující na aplikaci nařízení v praxi.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, vychovatelé/ky, management škol.

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně

Kurz založený na konceptu předního českého odborníka dr. Michala Koláře je rozdělen na dvě části: v první části se po teoretickém úvodu účastnice a účastnici naučí rozpoznat jednotlivá stádia a formy šikany, ve druhé se seznámí s jedenácti kroky pro řešení počáteční šikany. Jde o kroky, které zvládnou vyučující zajistit vlastními silami pro první pomoc při detekci šikany. Osvojení si těchto kroků umožní pedagogickým pracovnicím a pracovníkům razantně, a přitom bezpečně zastavit šikanování v jeho počáteční fázi. V závěru kurzu mohou zkonzultovat vlastní v minulosti použité postupy pro řešení šikany.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, ředitelé školských zařízení, metodici/čky prevence, vychovatelky a vychovatelé, výchovní poradci a poradkyně.

Školní šikana a kyberšikana

Kurz je rozdělen na dvě části: v první části se po teoretickém úvodu účastnice a účastníci naučí rozpoznat šikanování od škádlení, odlišit jednotlivá stádia a formy šikany a seznámí se s jedenácti kroky pro řešení počáteční šikany a kyberšikany. Ve druhé části proběhne workshop s prvky supervize s nácvikem scénáře pro řešení šikany a kyberšikany a rozborem vlastních zkušeností účastnic a účastníků.

Hodinová dotace: šestnáct hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, výchovní/é poradci/kyně, metodi/čky prevence, vychovatelé/lky školských zařízení a ředitelé/ky škol.

Úvod do genderu

Náplní semináře je seznámení se základními pojmy, základní přehled výsledků genderové analýzy českého školství, identifikace genderových stereotypů a diskriminace na nich založené, představení školy jako genderované instituce, identifikace genderové nerovnosti ve školství a seznámení s prostředky k nápravě a podrobný popis konceptů genderově citlivé a genderově neutrální školy.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: učitelé a učitelky mateřských škol a prvního a druhého stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, ředitelé a ředitelky škol a školských zařízení a vychovatelé/ky.

Etika moderní pedagogické práce

Náplní semináře je přehled etického myšlení o výchově a pedagogické činnosti a jeho odraz v moderní pedagogické praxi. Pozornost je věnována fenoménu výchovy v klasické i moderní filosofii, teorii mravní výchovy a hodnotové výchově. Dalším tématem je etika v institucích a jednotlivých společenských rolích a problematika řešení konfliktů. Účastníci a účastnice získají komplexní faktografický přehled náhledů na etické aspekty pedagogické práce i jednotlivá dilemata učitelské profese a pokusí se v rámci brainstormingu a řízené diskuse sestavit vlastní etický kodex vyučujícího.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť, ředitelé/ky školských zařízení.

Inkluze v praxi

Náplní semináře je komplexní přehled praktických aspektů společného vzdělávání v aktuálním kontextu českého vzdělávacího systému. Seminář je koncipován jako konzultační, hlavní okruhy se týkají nejčastějších problémů ve společném vzdělávání, vzdělávání dětí s odlišným mateřský jazykem, nadaných a mimořádně nadaných dětí a dětí s poruchami autistického spektra, spolupráce s poradenskými zařízeními i rodiči.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, SOŠ a SOU, gymnázií, ředitelé/ky škol a školských zařízení.

Prevence syndromu vyhoření

Náplní semináře je komplexní rozbor tématiky syndromu vyhoření v pedagogické práci a možností jeho aktivní prevence: definice, podstata, příčiny, kořeny, projevy a fáze, role vyučujících v pedagogickém procesu, význam sebereflexe a sebepojetí, psychohygiena.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol, ředitelé/ky školských zařízení, výchovní poradci a poradkyně.

Prezentační dovednosti

Umění prezentace a výstavby mluveného projevu jak ve výuce, tak při prezentaci vlastní pedagogické práce, školních projektů a další činnosti školy na veřejných setkáních, před rodiči, na pedagogických konferencích a kongresech nebo před zahraničními partnery.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol, ředitelé/ky školských zařízení, výchovní poradci a poradkyně a vychovatelé školských zařízení.

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Co obsahuje koncept udržitelného rozvoje a proč jej předávat dětem a mládeži? Co nejvíc ohrožuje současné lidstvo? Komplexní rozbor tématiky, kvalitní informační background, cíle udržitelného rozvoje podle OSN, metodika pro práci s dětmi a studujícími a tipy pro praktické využití.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol, ředitelé/ky školských zařízení, výchovní poradci a poradkyně a vychovatelé školských zařízení.

IMPRO EDU - inovativní výuka improvizací

Obsahem semináře je představení inovativní výukové metody IMPRO EDU, založené na učení prostřednictvím improvizace, kterou si v následném workshopu vyučující obratem vyzkoušejí na vlastní kůži.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol, ředitelé/ky školských zařízení, výchovní poradci a poradkyně a vychovatelé školských zařízení.

Rovné příležitosti ve vzdělávání

Náplní semináře je základní přehled problematiky rovných příležitostí ve vzdělávání. V rámci kurzu jsou diskutovány koncept inkluzivního vzdělávání, aktuální situace a podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, postavení a práce asistentů/tek pedagoga/žek a další aspekty.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol, ředitelé/ky školských zařízení.

Skandinávské inspirace pro inkluzivní vzdělávání

Obsahem semináře je představení konceptu inkluzivního vzdělávání realizovaného v praxi skandinávských škol. Součástí semináře je diskuse možností překlopení některých prvků skandinávského inkluzivního vzdělávání do praxe českých škol.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol, ředitelé/ky školských zařízení, asistenti/tky pedagoga a speciální pedagogové/žky.

Formativní hodnocení

Seminář komplexně představuje metodu formativního hodnocení a jeho základní odlišnost od hodnocení sumativního, jež v současné době v českém školství převládá. Představuje pět základních strategií formativního hodnocení a s nimi související techniky. Nabízí také plán postupného zavádění formativního hodnocení do praxe vyučujících.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol, ředitelé/ky školských zařízení, výchovní poradci a poradkyně a vychovatelé školských zařízení.

Informatika podle revidovaného RVP ZP

Kurz představuje zásadní podporu základních škol při zavádění revidované vzdělávací oblasti RVP ZV Informatika (dříve Informační a komunikační technologie). Opírá se jak o teoretická východiska, která popisují smysl a význam budování informatického myšlení u žactva, tak o praktické ukázky aktivit pro žáky a žákyně a metodiky pro vyučující. Na příkladech z praxe lektor vysvětlí, jak konkrétně dětem tento přístup pomáhá při zdokonalování jejich vlastních vzdělávacích strategií napříč vyučovacími předměty.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující prvního a druhého stupně základních škol, ředitelé/ky školských zařízení.

Nadané dítě ve škole

Kurz představuje základní vhled do problematiky vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí v českém vzdělávacím systému. Účastníci a účastnice získají informace o diagnostice a vyhledávání nadaných dětí a jejich podpoře při vstupu do vzdělávacího systému i v průběhu procesu vzdělávání. Dále si odnesou praktické tipy pro práci s nadanými dětmi včetně tipů k obohacení výuky formou kvízů, hádanek a logických úloh.

Hodinová dotace: osm hodin.
Maximální počet účastníků: 20.
Cílová skupina: vyučující prvního a druhého stupně základních škol, ředitelé/ky školských zařízení.

Akreditace MŠMT